مولوی حدیث پیامبر را به شعر درآورده

بسم الله الرحمن الرحیم

در حدیث آمد که یزدان مجید

خلق عالم را سه گونه آفرید

یک گره را جمله عقل و علم و جود

او فرشته است و نداند جست و جود

نیست اندر عنصرش حرص و هوا

نور مطلق زنده از عشق خدا

یک گروه دیگر از دانش تهی

همچو حیوان از علف در فربهی

او نبیند جز که استبل و علف

از شقاوت غافل است و از شرف

وان سیم هست آدمی زاد و بشر

از ملائک نیمی نیمی ز خر

نیم حیوان مایل سفلی بود

نیم دیگر مایه ی علوی شود

تا کدامین غالب آید در نبرد

زین دوگانه تا کدامین برد نرد

عقل اگر غالب شود پس شد فزون

از ملائک این بشر در آزمون

شهوت ار غالب شود پس کمتر است

از بهائم این بشر کان ابتر است

«مولوی»

/ 0 نظر / 22 بازدید