آیا در واقع فرقی مابین ایدئولوژی آمریکا و شوروی سابق وجود دارد؟

به نام خدا

بعد از سالهای متمادی لعاب دادن به تفکرات غربی و شرقی می بینیم که حرفهای آنان دیگر خریداری ندارد. و در راه سقوط سرمایه داری غربی هستیم.

حال سؤال این است که چه راهی ما را به سعادت دنیا و آخرت میرساند؟

در این وبلاگ انشاءالله قصد داریم در مورد این راه بحث کنیم.

چرا برخی میگویند این بیداری مردم منطقه تا قلب اروپا پیش می رود؟

اطلا چه می شود که برخی می توانند اینچنین پیش بینی کنند. بگویند که شوروی در حال فروپاشی است و بعد از چند سال همین اتفاق بیفتد.

/ 0 نظر / 13 بازدید